விமானத்தை தூக்கும் உலங்குவானூர்தி (Helicopter)

41

ஒரு விமனத்தையே சர்வசாதாரணமாக தூக்கும் உலங்குவானூர்தியைப்  (Helicopter) பார்த்திருக்கிறீர்களா?