சீனாவில் திருக்குறள்

26
SHARE

சீனாவின் பாடசாலைப் பாடங்களில் திருக்குறளும் ஒரு பாடமாக சேரக்கப்பட்டுள்ளது.

Thirukkural