ட்ராபி(f)க் சிக்னலுக்கு 101 வயது

Traffic Signal

05/08/1914 இல் முதன் முதலாக மின்சாரத்தில் வேலை செய்யும் ட்ராபி(f)க் சிக்னல் அமெரிக்காவின் ஓஹயோ ​மாநிலத்தில் ​பொருத்தப்பட்டது.

படம் : Google Doodle