ஆபத்தான செல்(f)பிகள்

dangerous selfies
ரஷ்ய நாட்டு அரசினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள “ஆபத்தான செல்(f)பிகள்” தொடர்பிலான விழிப்புணர்வூட்டும் பிரச்சாரம்.